یونس خسروی

متن ترانه یونس خسروی به نام انگشت نما

متن ترانه یونس خسروی به نام انگشت نما دل مَه شیشه سو دلتنگی مثه سنگَه بَرَم وختـی نیـــــستی نــم واران چه بدآهنـــگَه برم باغو گول مال مه نی وختی اسیر قفسِم اگه ا سیم طلاوْ نقرَه بسازن قفسِم غروبا وختی نیستی کوچَه چه دلتنگَه برم شارَکم میگی اَ دلتنگی دیَه تنگَه برم هر کیامَه پیش مه یِیْ ذرَه […]

یونس خسروی

متن ترانه یونس خسروی به نام انگشت نمای 2

 متن ترانه یونس خسروی به نام انگشت نمای 2 دیَه با تاریکی شَو کیَه بجنگـه بَرَم چه میتانم آسمان دور زمین سنگَه بَرَم اذان تنگ غروب تا میشه هاوار مُکُنم ای خدا حال اونم مثه مَه دلتنگَه برم چقده بِشِت میاد ءی پیرن خاکستری عشقگَم میگی اَ دَسِم پُرییُو تو ماتمی راس راسی دِلِت میاد تو کوچَه ها […]